دهم معماری داخلی فنی - فنی و حرفه ای


فصل اول: خلق هنری، زبان بصری و هنر طراحی
1-1 هنر و انواع آن
1-2 نقش زبان بصری و هنر طراحی در خلق آثار هنری

فصل دوم: طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری
2-1 دیدن
2-2 انواع طراحی
2-3 تقویت حساسیت بصری

فصل سوم: نقطه، خط و طراحی خطی
3-1 عناصر بصری
3-2 نقطه
3-3 رابطه نقطه با فضا، زمینه و کادر
3-4 خط و عناصر خطی در هنر
3-5 انواع خط
3-6 جهت خط
3-7 حالات خطوط
3-8 طراحی خطی
3-9 ساده سازی موضوعات در طراحی خطی
3-10 محور تقارن در طراحی
3-11 اندازه گیری در طراحی
12 طراحی خطی در مناظر
3-13 طراحی خطی از انسان
3-14 طراحی خطی با دیگر وسایل ترسیم

فصل چهارم: سطح، شکل و حجم
4-1 سطح
4-2 شکل
4-3 حجم
4-4 بافت

فصل پنجم: به کارگیری ترکیب بندی در خلق آثار هنری
5-1 ترکیب بندی
5-2 تناسب
5-3 تناسب طلایی
5-4 تعادل

فصل ششم: فضا، زمینه و عمق نمایی در هنرهای بصری
6-1 عمق نمایی
6-2 پرسپکتیو یک نقطه ای
6-3 پرسپکتیو یک نقطه ای در طراحی از فضای داخلی
6-4 پرسپکتیو یک نقطه ای در طراحی از طبیعت و انسان
6-5 پرسپکتیو دونقطه ای

فصل هفتم: نور و سایه در هنرهای بصری
7-1 نور و دیدن اشیاء
7-2 نور و سایه در هنر و طراحی
7-3 طراحی با استفاده از نور و سایه
7-4 نمایش حجم از طریق سایه روشن
7-5 معادل سازی رنگ ها با درجات خاکستری
7-6 طراحی و ایجاد درجات خاکستری با مداد
7-7 طراحی و ایجاد درجات خاکستری با ذغال و گچ
7-8 طراحی و ایجاد درجات خاکستری با مرکب
7-9 دیگر ابزارها و روش های طراحی
7-10 طراحی و نمایش جنس اشیاء

فصل هشتم: رنگ و کاربرد آن در هنر
8-1 مفهوم و جایگاه رنگ
8-2 فیزیک رنگ
8-3 ترکیب افزایشی رنگ
8-4 ترکیب کاهشی رنگ
8-5 ساخت و معنای رنگ
8-6 ادراک و مفهوم رنگ
8-7 رنگ در عکاسی
8-8 رنگ در گرافیک
9 رنگ در معماری داخلی
8-10 رنگ در طراحی پارچه و لباس
8-11 رنگ در هنرهای نمایشی
8-12 رنگ در نقاشی
8-13 طراحی با رنگ
8-14 طراحی با مدادرنگی
8-15 طراحی با پاستل
8-16 طراحی با خودکار
8-17 طراحی با راپیدوگرافیک
8-18 طراحی با روان نویس
8-19 طراحی با ماژیک
8-20 طراحی با آبرنگ
8-21 طراحی با گواش
8-22 طراحی با رنگ و روغن
8-23 طراحی با مواد دیگر