برای جلسات رایگان مشاوره و انتخاب رشته، می توانید فرم زیر را پر و روی دکمه ارسال کلیک فرمایید.

نام لطفا نام خود را وارد کنید.
نام خانوادگی لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید.
نام مدرسه قبلی
کد ملی
شماره موبایل
شماره منزل لطفا شماره منزل خود را وارد کنید.
رشته مد نظر لطفا رشته تحصیلی مورد نظر خود را وارد کنید.

 

معرفی رشته های تحصیلی این هنرستان

 1. رشته معماری داخلی

 2. شــغل های زیرمجموعة گروه حرفة كارگر ماهر معمار داخلی بیشتر شغل هایی هستند كه مجریان و نصابــان معماري داخلي آنهــا را انجام می دهند. ازجمله فعالیت های این بخش می توان به برداشــت فضاهاي داخلي، نقشه کشی فازهای 1و 2معماري داخلي، نــازک کاری فضاهاي داخلــي کف پوش، دیوارپوش و سقف، ساخت مبلمان چوبي و پارتیشن چوبي، و طراحي داخلي فضاهاي مسكوني اشاره کرد. شایســتگی های غیر فنــي موردنیاز شــغلهای این ســطح از حرفه شــامل جمــع آوری اطلاعات، ســازماندهی اطلاعات، مذاكره، احترام گذاشتن به ارزشهای دیگران، تفســیر اطلاعات، مستندسازی، مدیریت زمان، مدیریت مالي و منابع، درستكاري، مدیریــت كیفیــت، مدیریــت مــواد و تجهیزات، مسئولیت پذیری، به کارگیری فناوري مناسب و تفسیر اطلاعات اســت که نقش مهمي در كیفیت محصول ارائه شــده از سوي افراد و رضایت مشتریان خواهند داشــت. جمع آوری دقیق اطلاعات، مستندســازی و تفسیر درســت توســط این افراد، در ارائة نهایي طرح پیشنهادي از سوي طراح بسیار اثرگذار است. مذاكره و احترام گذاشــتن به ارزشهای دیگران نیز در كنار موارد ذكر شده، سبب شكل گرفتن فضاهایي متناسب با نیاز و فرهنگ استفاده کنندگان می شود. دســته ای از فعالیت های این افراد، در بخش نصب و اجــراي تزئینات در فضاهــاي داخلي قرار دارد، از اینرو توجه بــه كیفیت اجرا، مدیریت مواد مصرفي و نگهداری از ابــزار و تجهیزات اهمیت زیادی دارد.

  شغل های رشته معماری:

  از مهمترین پژوهش های انجام شــده در طراحي رشــته ها «نیازسنجي شغلي» است كه طي آن، اطلاعات شغلي و حرفه، از اسناد ملي و بین المللی ایسكو 2008و اسناد ملي سایر كشورها استخراج میشود. همزمان نیز اطلاعات شــغلي رشته از خبرگان و ذينفعان دنیاي كار (شــرکتها و سازمان ها) جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایســكو ،2008دسته بندی میشوند. این دسته بندی در رشتة معماری داخلی به شرح جدول زیر است
  تصویر موجود نیست
  جلسه اول تدریس خطوط نقشه کشی رشته معماری
 3. رشته تصویرسازی دیجیتالی

 4. تصویر سازی رایانه ای یکی از قدیمی ترین شاخه های علوم رایانه است که به ترسیم، تغییر، و کار با تصاویر به شیوه های محاسباتی و رایانه ای اقدام می نماید، تصویر ساز رایانه ای یکی از پر جاذبه ترین و وسیع ترین کاربرد های رایانه هاست، بازی های رایانه ای، برنامه های ساخت پویا نمایی دو بعدی و سه بعدی، شبیه سازی های محاسباتی، و پردازش تصاویر را می شود به عنوان جند نمونه نام برد تصویر ساز ﮔﺮاﻓﻴﻚ راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎر، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﻄﻪ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻂ ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﺎرﻳﻚ روﺷﻦ، اﺟﺮای رﻧﮓ ﺑﺮ ﺷﺎﺧص های ﺧﻂ، ﺳﻄﺢ، ﺣﺠﻢ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﭙﻜﺘﻴو، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻨﻮع در اﺷﻜﺎل اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ – ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﺳﻴﺎل، اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎرن در اﺷﻜﺎل ﺳﺎده ﻫﻨﺪﺳﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻌﺎدل، ﺗﺸﺨﻴﺺ و اﻳﺠﺎد رﻳﺘﻢ، اﺟﺮای ﻗﻄﻊ و اﻧﺪازه در ﻛﺎرﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﻚ، اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻮزﻳﺴﻴﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪی در ﻳﻚ اﺛﺮ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺘﻮﺷﺎپ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ، ﻛﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار اﻧﺘﺨﺎب، ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ، درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و path ﻫﺎ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻛﺎر ﺑﺎ channel ﻫﺎ و Mask ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و Action ﻫﺎ، اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎپ، ﻛﺎر ﺑﺎ Image Ready ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ۳D ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺳﺎده ﺑﺮای ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮآﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت Web ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و کانونهای طراحی تبلیغاتی و … ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﺪ .

  آینده شغلی رشته تصویرسازی دیجیتالی

  فارغ التحصیلان این رشته می توانند تحت عناوین سرپرست سایت کامپیوتر، طراح و سازنده محصولات تبلیغاتی تیزر، پوستر، کاتالوگ، کارت ویزیت و … مدرس دوره های مقدماتی علوم رایانه، طراحان و تصویرسازان کتاب در انتشاراتی ها و سازندگان انیمیشن های کوتاه و محصولات آموزشی و همچنین در عکاسی‌ها، مؤسسات تبلیغاتی، دفاتر روزنامه و انتشارات، صدا و سیما و موسسات وابسته به آن مشغول به کار شوند
  تدریس مجازی درس گرافیک رایانه ای مجازی رشته تصویرسازی دیجیتالی
 5. رشته شبکه و نرم افزار

 6. طبقه بندي استاندارد بین المللي مشاغل «ایسکو،»2008 با هدف تسهیل مقایسة آماري شغل ها در سطح بین المللي و به عنوان مدلــي به منظور بهبود طبقه بندي شــغل های كشورها ارائه شده اســت. اگرچه ایسكو به عنوان یك مدل بـه كارگرفتـه مـي شـود، امـــا نباید آن را جایگزیني براي دیگر طبقه بنـدي هـاي شغلي در سـطح ملـي درنظرگرفـت. زیـــرا طبقه بندي هاي شغلي در هر كشور باید به طوركامل سـاختار بـازار نیـروي كـار ملـي و نیـز اطلاعات مورد نیاز براي هدف های ملي مربوط به آن كشـور را تبیین كند. در طبقه بنديهاي شغلي در سـطح ملـي، بـراي جمـع آوري و آمـــار، از منـــابعي ماننـــد سرشماري هاي جمعیتي، آمارگیري هاي نیروي كار و سایر آمـارگیري هـاي خـانواري، آمـــارگیري از كارفرمایان و دیگر منابع اســتفاده مي شود. شــغل های قابل احراز در رشتة شــبكه و نرم افزار رایانه نیز براســاس استفاده از منابعي مانند اطلاعات مركز آمار ایران، شغل ها و حرفه های سازمان آموزش فني وحرفه اي، بخش خصوصي و سایر كشورها مالزي، استرالیا، آلمان و ... و شغل ها و حرفه های ایسكو 2008تعیین شده اند. شغل های مرتبط با علوم رایانه در سطح مهارت 3قرار دارند. شغلهای سطح مهارتی L3 به طور ویژه شــامل اجراي وظایف پیچیدة فني و عملي هســتند كه به وجود بدنة گستردهاي از دانش واقعي، فني و نظام منـد در حـوزة تخصصـي، و به طوركلي بـه سـطح بـــالایي از سـواد و مهـارت هـاي ارتبـاطي بین فردي نیاز دارند. این مهارت ها ممكن اســت شامل توانایي فهم پیچیـدگي مطالـب نوشـتاري، تهیـة گزارش براساس واقعیات، و برقراري ارتباطات شفاهي در شرایط مختلف باشد. دانش و مهارت مورد نیاز براي اجـــراي كارامـد شغل ها در سـطح3 بـه طور معمـول پـس از گذراندن طي یـك دورة یـك تـا سـه سـاله به دست مي آید كه طي این دوره، پس از اتمام آموزش متوسطه عملي است. نمونه هـایي از شغل های طبقـه بنـدي شـده بـا سـطح مهـــارت3عبارتند از: مدیر فروشـگاه، نماینـدة فـروش تجـاري و تكنسین پشتیباني رایانه. گروه تكنســین هاي اطلاعات و ارتباطات شامل زیرگروه هاي زیر است: کد :3510تكنسین هاي پشتیباني عملیات و كاربران فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ کد :3511تكنسین هاي پشتیباني عملیات فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ کد :3512تكنسین هاي پشتیباني كاربران فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ کد :3513تكنسین هاي شبكه و سیستم هاي رایانه اي؛ کد :3514تكنسینهاي وب.
  تصویر موجود نیست
 7. رشته حسابداری

 8. شغل هایی که در زیرگروه حرفة متصدیان حسابداری قرار می گیرند، عمدتاً شــغل هایی هستند که متصدیان آنهــا خدمات مربوط به حســابداری و گزارش دهی را انجام می دهند. از جمله خدماتی که هنرجویان در رشتة حســابداری با شایستگی در ســطح L1ارائه می کنند، حسابداری دریافت ها، حسابداری پرداخت ها، انجام امور تنخواه گردان، تهیة صورت مغایرت بانکی، تحریر دفاترقانونی، حسابداری خرید کالا، حسابداری تعدیلات خریدکالا، حسابداری فروش کالا، حسابداری تعدیلات فروش کالا و ... است.ویژگی‌های‌شغل‌و‌شاغل شایستگی های غیرفنی موردنیاز شغل های این سطح از حرفه شامل مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، درستکاری، امانتداری، جمع آوری اطلاعات و مستندسازی هستند که نقش مهمی در حرفة حسابداری دارند. شایستگی های غیرفنــی امانــتداری و مدیریت زمان در بســیاری از شغل های این سطح نقش کلیدی دارند. برای مثال، عدم مستندسازی اسناد، از آنجا که میتواند بار مالی و به طبع آن بار حقوقی سنگینی برای شرکت ها داشته باشد، دراکثر شغل های این حرفه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در شــغل های این حرفه لــزوم پیــروی از قوانین واستانداردهای ابلاغی از سازمانهای متولی ضروری است و پیروی نکردن از آنهــا میتواند پیامدهای کیفری ومالی در پی داشته باشد. اصلی ترین سازمان تنظیم کنندة قوانین این حرفه سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، و سازمان تأمین اجتماعی اســت. هدف از اجرای مقررات، حفــظ ایمنی، اجرای دستورالعمل های مربوطه و تأمین محیط کار سالم است. چرا که شاغلان زمانی میتوانند برای سازمان مفید باشند که بدون دغدغة خاطر و بدون ترس از خطرات به فعالیت بپردازنــد. این حرفه با همة فعالیت هــای اقتصادی در سطح های متفاوت کاری، اعم از شخصی، مدنی، سازمانی و وزارتخانه ای در ارتباط است. شــاغلان این حرفه از نظر شــناختی باید استدلال قوی داشــته باشــند و در صورت لزوم، سرفصل رویداد یــا رویدادهای مالی را تعیین کنند کــه از این رهگذر، تولید ایده براساس مســتندات رشته، کمک شایانی به آنها خواهد کرد. در مقام اولویت دوم از نظر شــناختی نیز حافظه مداری برای حسابدار حائز اهمیت است. چرا که باید از نظر اطلاعات قانونی به روز باشد و همچنین از حافظة تاریخی خوبی برخوردار باشد. طبق نظریة هالند، حسابداران باید از نظر شخصیتی بــه ترتیب اولویت از روحیه ای قــراردادی، واقعیت گرا و جســتوجوگرانه برخوردار باشــند. کسب مهارت های مرتبط شــغلی برای حسابداران بســیار اهمیت دارد و شایســتگی فنی آنان در زمینة حســابداری، ریاضی و محاسبه، زبان انگلیسی، رایانة کاربردی و قوانین و مقررات موضوعه است. از طرف دیگر، حسابداران باید آموزش های فنی وحرفه ای مرتبط با شغل موردنظر را گذرانده و دارای گواهینامة دورة کارآموزی مرتبط باشــند. حسابداری دارای حیطة وسیعی برای اشتغال است که با برنامه ریزی صحیح فردی میتوان به شغل مناسب دست یافت.

  شغل های قابل احراز در رشته حسابداری

  از مهمتریـن پژوهش های انجام شده در طراحی رشـته ها نیازسنجی شغلی» است که طی آن اطلاعات شغل و حرفه از اسناد ملی و بین المللـی ایسـکو، 3:2008و سـایر کشـورها استخراج می شـود. همزمـان نیـز اطلاعات شغلی رشته از خبرگان و ذینفعـان دنیاي کار (شـرکتها و سـازمانها) جمـع آوری و براساس آن، حرفه هـای منتخب از ایسـکو ،2008دسـته بندی می شوند. این دسـته بندی در رشـتة حسـابداري به شـرح جدول زیر اسـت.
  تصویر موجود نیست
  تصویر موجود نیست
  جلسه اول تدریس مجازی درس استاندارد اختیاری رشته حسابداری
 9. رشته ساختمان

 10. حرفه‌های‌كارگر‌ماهر‌ساختمان‌ سطح‌‌ L1 شغل هایی که در این گروه قرار دارند، عمدتاً شغل هایی هستند که متصدیان آنها خدماتی مرتبط با ساختمان ارائه میدهند؛ خدماتی نظیر فراشی کف، اجرای کاشی و سرامیک، نصب در و پنجره و .... شایستگی های غیرفنی مورد نیاز این شغلها در این سطح مسئولیت پذیری، برقراری ارتباط مؤثر، مدیریت زمان و درستکاری هستند که نقش مهمی در اجرای ســاختمان دارند. مسئولیت پذیری و درســتکاری در این بین نقش کلیدی و بارزی دارند و باعث جلب اعتماد مصرف کننده می شوند. در شغل های این حرفه لزوم آگاهی از آیین نامه و مقررات ساختمانی و به روز بودن آن ضروری است و بی توجهی به این موضوع خســارتهای مادی و معنوی بســیاری را به دنبال دارد. شــاغلان این گروه باید از توانایی های شــناختی درک شفاهی و نوشــتاری، و بیان شفاهی و نوشتاری، توانایی جسمانی دیداری و شنیداری و توانایی فیزیکی تعامل با دیگران و انعطاف پذیری برخوردار باشند.
  حرفه‌های‌کمک‌تکنسین‌ساختمان‌ سطح‌‌ L2 شغل های زیرمجموعة این گروه می توانند خدمات ترسیم نقشه های فاز 1و ،2پیاده کردن ساختمان های کوچک، نظارت بر کار کارگران ماهر و رابط بین مهندسان با کارگران ماهــر را با دقت بالایی ارائه دهند. اهم شایســتگی های غیرفنی ایــن گروه کار تیمی، مســئولیت پذیری، تفکر سیستمی و دیریت زمان اســت. از آنجا که شغل های این زیرمجموعه، با به کارگیری مصالح و اطلاع از قوانین ومقررات ساختمانی سروکار دارند، لذا مدیریت زمان و مواد و بروز خلاقیت بــرای آنها به صورت پررنگ تری مطرح می شود.
  تصویر موجود نیست
  تدریس مجازی درس آزمایشگاه خاک وبتن رشته ساختمان
 11. رشته نقشه کشی ساختمان

 12. رشته «نقشه‌کشی ساختمان» در زمینه صنعت و در گروه معماری و ساختمان شاخه کاردانش، قرار دارد. در این گروه، رشته‌های «کارهای فلزی ساختمان» و «تزیینات داخلی ساختمان» نیز قرار گرفته است. ساختمان‌ها، راه‌ها، پل‌ها، فرودگاه و پایانه‌های مسافربری و هر آنچه که مربوط به آبادانی یک شهر می‌شود، در محدوده‌ی فعالیت یک کارشناس ساختمان قرار دارد. به عبارت دیگر، رشته ساختمان بیان‌گر کاربرد علم در سازندگی و عمران کشور است. مسکن برای آرامش و امنیت خانواد‌ه‌ها که مجموعه جامعه را می‌سازند، امری معمولی و عادی به حساب نمی‌آید. مسکن مناسب و مطمئن محلی برای تمدید قوای انسانی و محلی برای پایبندی اعضای خانواده به اصول ارزشمند انسانی است. امروزه پیشرفت تکنولوژی و کاربرد روزافزون انواع مصالح ساختمانی و فنون جدید عملیات اجرایی، صنعت ساختمان‌سازی را دگرگون و پیچیده نموده و به این رشته اهمیت و جذابیت خاصی بخشیده است. علم و هنر به کمک وسایل و ابزار، علائم و خطوط را در هم می‌آمیزد و به متخصصین این توانایی را می‌دهد که شما را یاری نمایند تا در محیطی زیبا، مطمئن و زیبا زندگی کنید. کسانی که مایل به تحصیل در این رشته هستند در طی دوران تحصیل با عملیات اجرایی ساختمان‌سازی، محاسبات فنی و نقشه‌کشی ساختمان، مواد و مصالح ساختمان، ایستایی ساختمان، فناوری ساختمان‌های فلزی و بتنی، قالب‌بندی و آرماتوربندی، کار با دوربین‌های نقشه برداری و ... آشنا می‌شوند.
 13. رشته مکانیک خودرو

 14. تکنولوژی شتابان رشد و توسعه می یابد و در اين میان صنعت خودرو جایگاه ویژه ای در جهان دارد . به گواهی آمار صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت مهم کشور به شمار می آید . ابداع و پژوهش در صنعت خودرو بی توقف و با شتاب زیاد در حال گسترش و توسعه است . هر روز شاهد شکوفائی و نو آوری روز افزون در این صنعت هستیم و میدان رقابت همچنان به روی طراحان و مهندسان صنعت خودرو باز می باشد.توجه به گسترش روزافزون صنايع خودرو و مرتفع نمودن نيازهاي حمل و نقل،توليد و نگهداري اصولي خودرو يکي از ملزومات زندگي انسان گشته و همانگونه که بايد در چرخه ي توليد، خودرويي کم هزينه و با بهره وري بالاتر توليد شود،در عرصه ي نگهداري و سرويس اتوموبيل نيز به متخصصين آشنا با صنعت خودرو، مجرب و توانا براي تعمير و نگهداري اصولي آن ضروري است. لذا با توجه به توليد انبوه و بسيار متنوع خودرو در جهان اهميت رشته مکانيک خودرو بيش از پيش مشخص مي گردد. رشته مكانيك خودرو يكي از رشته هاي گروه مكانيك مي باشد.در اين بخش آموزشهاي مربوط به صنعت خودرو انجام مي گردد. دانش آموزان واردشده به اين رشته بايد علاوه بر علاقه، استعداد فنّي و خلاقيت از سطح علمي مناسبي در دروس رياضي و فيزيك برخوردار باشند. رشته مكانيك خودرو جهت بالا بردن كيفيت آموزشي در مورد صنعت خودروسازان از تاريخ اختراع موتورهاي احتراقي تا امروز در زمينه بررسي، تحقيق راه‌اندازي و تعميرات، به هنرجويان آموزش داده مي شود. دانش آموزان طي دوسال تحصيلي دروس عمومي ،اصلي و تخصصي مانند رسم فنّي عمومي و تخصصي نقشه كشي ، اجزاء ِ ماشين ، محاسبات فنّي مكانيك خودرو ، تكنولوژي و كارگاه مولّدهاي قدرت ، انتقال قدرت،سوخت رساني،شاسي وبدنه ، موتورهاي ديزلي و رياضي3 فني حرفه اي ، فيزيك2 مكانيك خودرو ، مباني و كاربرد رايانه فني حرفه اي و ... را مي گذرانند و با اساس كار ، ساختمان و كاربرد موتورهاي احتراق داخلي آشنا شده ، قطعات مختلف تشكيل دهنده خودرو،ساختمان،طرزكار هريك و معايب مربوط به آنها را شناسايي مي كنند. امكان اشتغال در كارخانجات،مؤسسات صنعتي دولتي وخصوصي ونيز ادامه تحصيل در مقاطع كارداني پيوسته ، كارشناسي ناپيوسته و بالاتر براي فارغ التّحصيلان ديپلم اين رشته فراهم مي باشد.

  شغل های رشته مکانیک خودرو:

  از مهمترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها «نیازسنجی شغلی» است که طی آن اطلاعات شغلی و حرفهای از اسناد ملی و بین المللی (ایسکو )2008 ،1و اسناد ملی سایر کشورها (مانند استرالیا، کانادا و )... استخراج میشود. همزمان نیز اطلاعات شغلی رشته از خبرگان و ذینفعان دنیای کار (شرکتها و سازمان ها) جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو ،2008دســته بندی میشوند. این دسته بندی در رشتة مکانیک خودرو به شرح جدول زیر است..
  تصویر موجود نیست
  تدریس مجازی توانایی ترسیم مدارهای الکتریکی ساده خودرو – نقشه های صنعتی خودرو رشته مکانیک خودرو
 15. رشته نقشه کشی صنعتی

 16. در اصل، زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرح های گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده است. رشته «نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه» در زمینه نعت از گروه مکانیک قرار دارد.
  تصویر موجود نیست

  معرفی رشته نقشه کشی صنعتی

  پیشرفت و توسعه صنعتی و افزایش مبادلات تکنولوژیکی بین کشورها، به خصوص در قرن بیستم، پیدایش و تکامل زبان جدیدی به نام نقشه کشی را موجب شده است که با استاندارد کردن قواعد و مبانی آن توسط مؤسسه ISOو تلاشهای بی وقفه طراحان و صنعتگران مدارج ترقی را پیموده است. امروزه نقشه کشی با دخالت وسایل مدرن و بهره گیری از افزارهای جدید به صورت بازویی قدرتمند صنایع را رهبری میکند. تنها توجه به این نکته که روزانه حجم عظیم از محصولات صنعتی تولید می شود که هرکدام نیاز به نقشه های بسیار دقیق و گویا دارند شاهد این مدعاست. بدین ترتیب این زبان به متخصصانی نیاز دارد که با اصول و قواعد آن به درستی آشنا بوده، بتوانند ایده ها و طرح های مبتکران را با دقت لازم به روی کاغذ بیاورند. بنابراین نقشه در هر نقطه ای از دنیا که ترسیم شود، در هر نقطه دیگر قابل خواندن و ساخت خواهد بود. نقشه کشی صنعتی در اصل، زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرحهای گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده است. دانش آموزان در این رشته با طراحی وسایل و قطعات جدید برای دستگاه های مختلف فنی آشنا میشوند و درنهایت رسیم نقشه های صنعتی را پیدا میکنند.

  آموزشی مهارت ها

  هنرجویان در طی دوران تحصیل با دروس نقشه کشی درجه2 نقشه کشی صنعتی درجه1 اتوکد، به اضافه 22 دروس عمومی آشنا می شوند.
  تدریس مجازی درس برخورد و گسترش رشته نقشه کشی صنعتی
 17. رشته برق

 18. با توجه به پیشرفت روز افزون علم و صنعت لازم است که انسان پابه پای علم به پیش برود در این میان برق به عنوان یکی از علوم زیر بنایی در زندگی امروز نقش مهمی دارد.این علم دارای شاخه های متعددی درزمینه های مختلف می باشد. مهارت برق ساختمان نیز به عنوان یکی از شاخه های برق حائز اهمیت است. در این مهارت سیم کشی قسمت های مختلف در ساختمان و اماکن مسکونی و تجاری که شامل روشنایی – غییر روشنایی – نصب و راه اندازی سیستم های ایمنی و حفاظتی وغیره که هرکدام قسمت های دیگری را در بر می گیرد ارئه می شود و شخص ضمن آشنایی و شناخت مطالب نظری توانایی کار عملی را نیز پیدا خواهد کرد بطوری که به راحتی می تواند وسایل و دستگاه هایی که با آنها آشنا شده به طور کامل نصب و ره اندازی و استفاده نماید . فرد پس از اتمام دوره مهارت می تواند در زمینه های زیر برای خود اشتغال ایجاد کند :مشاغل مرتبط با رشته برق ساختمان سیم کشی اماکن مسکونی و تجاری : -1بخش روشنایی شامل نصب انواع لامپ های بخار جیوه ای – رشته ای – بخار سدیم – هالوژن مهتابی و غیره -2غیر روشنایی مانند انواع پریزهای تلفن –برق- آنتن – نصب و سیم کشی کولر – فن ها و آیفون های معمولی وتصویری -3نصب سیستماهی ایمنی و حفاظتی : -1اعلام سرقت آماکن -2اعلام حریق -3درب بازکن های اتوماتیک -4دوربین های مدار بسته -5نصب تابلو های توزیع برق تک فاز و سه فاز -6نصب انواع کنتور های تک فاز – سه فاز – دو تعرفه
 19. رشته الکترونیک

 20. هر حرفه ویژگی های خاص خود را دارد و شــغل های مربوطه نیز به تبع آن باید همان ویژگی ها را داشــته باشــند. همچنین فردی باید در این شغل ها و حرفه ها مشــغول به کار شود که بتواند ویژگی های مربوط به حرفه ها و شغل ها را عملا پوشش دهد. به عبارت دیگر، فرد شاغل در هر حرفه و شغل باید ویژگی های مربوط به کار خود را داشــته باشــد. از طرف دیگر، چون ویژگی های شخصی، رفتاری و اجرایی هر فرد با فرد دیگرمتفاوت است، لذا نمی توان هر فردی را در هر شغلی به کار گماشت. در حرفه های الکترونیک کار عمومی سطح L1 و مونتاژکاران تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ســطح L2کار با انواع دســتگاه های اندازه گیری الکترونیک، ترجمــة برگه اطلاعاتي، نقشه خوانی، طراحی مدارهای چاپی با نرم افزار، طراحی و شبیه ســازی مدارهای ســادة الکترونیکی، مونتاژ ودمونتاژ بردهای THو SMDنصب و راه اندازی، ســرویس و نگه داری و تعمیر دســتگاه های الکترونیکــی خانگــی و اداری به اجــرا در می آید. همچنین شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز، مانند تفکر خلاق، مســئولیت پذیری، مستندسازی، تفکر سیستمی، مدیریت منابع و زمان، مدیریت تجهیزات، ارتباط مؤثر و کار تیمی، اخــلاق حرفه ای، ایمنی، بهداشــت و قوانین مورد نیاز پوشش داده میشوند. در ایمنی و بهداشت لازم است استانداردهای ایمنی مربوط به دســتگاه های اندازه گیری، قطعات و ابزار، و ایمنی مربوط به برق شــهر، استانداردهای ایمنی جلوگیری از آتش ســوزی، اســتانداردهای ایمنی بهداشــت فــردی و رعایت ارگونومــی، قوانین کار مصوب، مقررات و قوانین اجتماعی مرتبط با رشته و توجه به محیط زیست آموزش داده شود. افراد شــاغل در بخش ها و فعالیت های اقتصادی مرتبط براســاس اســتاندارد ISICمشغول به کار می شوند. در این استاندارد فعالیت های اقتصادی در بخش صنعت ساخت با کد ب، بخش کشاورزی با کد الف و خدمات با کدهای ج،ح،خ و ... مشخص شده اند. شخصیت و هویت حرفه ای این رشته طلب میکند، افرادی با اولویــت گرایش های حرفــه ای واقع گرا، جســتوجوگر و اجتماعی در این رشــته به کار مشــغول شوند. شــاغلان در این بخش همیشه پرمشغله هســتند، و برای آنان امنیت شغلی وجود دارد. محــل کار می تواند محیط کارگاهی، خانگی و اداری باشــد. لازم اســت این افراد تحمل رفت وآمد دائمی در محیط هــای کم ترافیــک و پرترافیک را داشــته باشند. براساس اســتاندارد ISCEفردی که در این حرفه مشــغول می شود، می تواند به صورت کارکن مستقل ، کارفرما ، خویش فرما و عضو تعاونی کار کند. دورنمای شغلی و اطلاعات بازار کار نشان میدهد که میانگین حقوق شاغلان این رشته از حد متوسط به بالاست.

  شغل های رشته الکترونیک

  از مهمترین پژوهش های انجام شــده در طراحی رشــته ها، «نیازسنجی شغلی» اســت که طی آن، اطلاعات شغلی و حرفه ای از اسناد ملی و بینالمللی ایسکو 2008و اســناد ملی سایر کشورها که در زمینة شــغلی تجربه و اعتبار کافی دارند، استخراج ميشــود. همزمان نیز اطلاعات شــغلی رشــته از ذینفعان دنیای کار (کارخانه ها، شرکتها و ســازمانها) جمــع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایســکو 008دسته بندی می شوند. این دســته بندی در دو گروه شغل های مرتبط با حرفه و شغل های مرتبط با پایة تحصیلی صورت می گیرد. در جدول زیر شغل های مرتبط با حرفه ها معرفی شده اند
  تصویر موجود نیست
  جلسه اول تدریس مجازی اتوکد درس نقشه کشی فنی رایانه رشته الکترونیک